Algemene voorwaarden

Bruins Van Hoeve Advocaten

1. Bruins Van Hoeve Advocaten, hierna te noemen ‘Bruins Van Hoeve’, is een maatschap van Mr. J.W.C. Bruins en Mr. K.E. van Hoeve, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34341480.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan de maatschap Bruins Van Hoeve, dan wel de advocaten verbonden aan Bruins Van Hoeve, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bruins Van Hoeve. De artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW zijn niet van toepassing.

4. De opdracht komt tot stand nadat deze door Bruins Van Hoeve is aanvaard. De opdrachtverstrekking wordt schriftelijk bevestigd.

5. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat derden worden ingeschakeld dan zal bij de keuze daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Bruins Van Hoeve is echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

6. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en het geldende BTW-tarief.

7. Door ingeschakelde derden in rekening gebrachte kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

8. Bruins Van Hoeve heeft steeds het recht een voorschot voor te verrichten werkzaamheden te verlangen.

9. Betaling van declaraties van Bruins Van Hoeve dient, zonder verrekening of opschorting, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde betalingstermijn van 14 dagen heeft betaald en, na daartoe door Bruins Van Hoeve te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Bruins Van Hoeve bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, aan opdrachtgever een rente van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt, in rekening te brengen over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in dit artikel, tot aan de dag van algehele voldoening. Alle in redelijkheid door opdrachtnemer in verband met de niet of niet-tijdige nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever met een minimum van 15% van de hoofdsom. Opdrachtnemer is gerechtigd een advocaat in te schakelen en de kosten ingevolge het incassotarief volgens de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening te brengen.

10. Bruins Van Hoeve behoudt zich het recht voor de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken bij het niet voldoen van een declaratie binnen de gestelde termijn.

11. Een reclame en/of een klacht over de declaratie dient binnen 10 dagen na verzenddatum van de betreffende declaratie waarover opdrachtgever reclameert, schriftelijk en als zodanig zelfstandig herkenbaar bij Bruins Van Hoeve te worden ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt.

12. Ofschoon Bruins Van Hoeve nastreeft en zich inspant om de opdracht uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht, hanteert zij een kantoorklachtenregeling die op iedere opdracht van toepassing is en met deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk verband vormt. Mocht opdrachtgever van mening zijn dat Bruins Van Hoeve bij de uitvoering van de werkzaamheden tekort is geschoten, dan kan een schriftelijke klacht bij haar worden ingediend binnen 14 dagen na verzenddatum van het betreffende bescheid waarover opdrachtgever reclameert, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken van opdrachtgever te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn. Partijen komen hiermee uitdrukkelijk een vervaltermijn overeen. De klachtenregeling is op de website vermeld.

13. Eerst en voor zover de klacht na deze behandeling niet is opgelost, kan deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur ter verkrijging van een bindende uitspraak. Bruins Van Hoeve is aangesloten bij deze Geschillencommissie. Een klacht ten overstaan van deze Geschillencommissie kan worden ingediend binnen 12 maanden nadat de klager kennis nam of had kunnen nemen van het handelen of nalaten van Bruins Van Hoeve dat aanleiding tot de klacht had gegeven, zulks op straffe van verval van rechten. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Bruins Van Hoeve worden door deze Geschillencommissie beslecht.

14. Bruins Van Hoeve heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die aan de daaraan gestelde eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten voldoet.

15. Bruins Van Hoeve is uitsluitend aansprakelijk voor schade van opdrachtgever, welke het rechtstreeks gevolg is van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichting, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid van Bruins Van Hoeve is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bruins Van Hoeve wordt uitbetaald. Ingeval de verzekeraar van Bruins Van Hoeve niet uitkeert en de aansprakelijkheid niettemin vaststaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 5.000,-.

16. Alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt in ieder geval indien niet binnen redelijke termijn, doch in ieder geval binnen 6 maanden na beëindiging van de opdracht, schriftelijk en met redenen omkleed, een vordering bij Bruins Van Hoeve is ingediend en niet uiterlijk binnen 6 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving een vordering in rechte aanhangig wordt gemaakt, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken van opdrachtgever te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn. Partijen komen hiermee uitdrukkelijk een vervaltermijn overeen.

17. Bruins Van Hoeve is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door ingeschakelde derde(n) begane fouten bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de opdracht.

18. Bruins Van Hoeve is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door de ingeschakelde derde(n) zijn aangegaan en die de opdrachtgever binden of op andere wijze door ingeschakelde derde(n) zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.

19. Aansprakelijkheid van Bruins Van Hoeve voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomsten, winst en omzetderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatieschade, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.

20. Bruins Van Hoeve is verplicht de identiteit van opdrachtgever vast te stellen mede in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Opdrachtgever geeft hiervoor toestemming, zoals opdrachtgever ook toestemming verleent om gegevens te verwerken overeenkomstig de op deze website gepubliceerde privacyverklaring.

21. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan dat opdrachtgever Bruins Van Hoeve tijdig en deugdelijk zal informeren of enige verwerking in het kader van een overeenkomst onder de Wbp valt en of deze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van opdrachtgever. Voor zover de verplichting genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt voor opdrachtnemer zal opdrachtgever deze vergoeden.

22. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de verantwoordelijke in de zin van Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart Bruins Van Hoeve voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtnemer mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

23. Op geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam